Salgs- og leveringsbetingelser for MENY kaffe

1. Anvendelse og gyldighed

1.1
Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser ('Produkter') sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2
Afvigelse fra salgs- og leveringsbetingelserne kan kun ske med MENY kaffes skriftlige tilladelse.

2. Kvittering / ordrebekræftelse

2.1
Aftale mellem MENY kaffe og køber anses først for indgået, når MENY kaffe har fremsendt ordrebekræftelse i form af en elektronisk kvittering.

Købers eventuelle indsigelser imod kvitteringens indhold skal foreligge skriftligt og være MENY kaffe i hænde samme dag, som kvitteringen modtages af køber.

2.2
Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med MENY kaffes skriftlige godkendelse.

Godkendelse af annullering eller ændring kan af MENY kaffe gøres betinget af, at køber erstatter sælgers omkostninger og tab ved annullering eller ændring.

3. Levering

3.1
MENY kaffe tilbyder fragtfri levering på de til kunden normale vareture.

3.2
MENY kaffe leverer overalt i Danmark, dog med fragttillæg for Grønland og Færøerne.

4. Priser

4.1
Alle priser er ekskl. moms.

4.2
Den endelige pris vil fremgå af MENY kaffes faktura, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.

4.3
Ordrer over 1400,00 kr. ekskl. Afgift, leveres fragtfrit på planlagte vareture. Fragtgebyr ved ekspres levering fra 150,00 kr.

4.4
MENY kaffe forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, ændringer i arbejdslønninger, eller lignende forhold.

5. Betaling

5.1
Betaling sker netto kontant, hvis ikke andet er aftalt.

5.2
Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan MENY kaffe fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 1,5 % per påbegyndt måned.

5.3
Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

6. Ejendomsforbehold

6.1
MENY kaffe har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

7. Følgeskader / Indirekte tab

7.1
MENY kaffe er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

8. Reklamationer

8.1
Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til MENY kaffe uden ugrundet ophold.

8.2
Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

9. Force majeure

9.1
MENY kaffe er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for MENY kaffes rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

10. Delvis ugyldighed

10.1
Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennem førlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

11. Tvister

11.1
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret.

Enhver tvist som ikke kan løses i mindelig hed, skal indbringes for retten ved MENY kaffes værneting.